top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Terminologie

1.1 ASV Advocatenkantoor is een eenmanskantoor opgericht door mr. P Celikkal.


1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan ASV Advocatenkantoor opdracht geeft tot het uitvoeren van de opdracht.


1.3 De opdracht: de opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), zoals geldend tussen de opdrachtgever en ASV Advocatenkantoor.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die tot opdrachtgever aan ASV Advocatenkantoor verstrekt. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 3: Opdrachten

3.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden door ASV Advocatenkantoor. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen. En aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van ASV Advocatenkantoor, niet tot een resultaatsverplichting.
ASV Advocatenkantoor zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt. ASV Advocatenkantoor zal zich bij de uitvoering van de opdracht slechts laten leiden door het belang van de opdrachtgever. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de Gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. ASV Advocatenkantoor handelt bij de uitvoering van de verstrekte opdracht op de wijze, die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Een verstrekte opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de desbetreffende advocaat, mr. P. Celikkal. De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van te opdracht tijdig te verstrekken.

 

3.2 Het staat ASV Advocatenkantoor vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan haar kantoor verbonden advocaten en medewerkers. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het BW wordt uitgesloten.
 

3.3 De opdrachtgever vrijwaart ASV Advocatenkantoor tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door ASV Advocatenkantoor ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

3.4 Zowel de opdrachtgever als ASV Advocatenkantoor is bevoegd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij dit gelet op de belangen van de andere partij naar omstandigheden op een onredelijk moment geschiedt. De beëindiging van de opdracht kan slechts schriftelijk geschieden.

3.5 ASV Advocatenkantoor is bevoegd om na beëindiging van de opdracht en voor teruggave van stukken uit het dossier die werkzaamheden te verrichten die de behandelend advocaat in redelijkheid noodzakelijk acht in het belang van de opzeggende opdrachtgever. ASV Advocatenkantoor zal voor die werkzaamheden aanspraak kunnen maken op het gebruikelijke honorarium. ASV Advocatenkantoor is na ontvangst van de schriftelijke beëindiging van de opdracht evenwel niet tot enige nadere dienstverlening verplicht.

Artikel 4: Honorarium en kosten

4.1 De opdrachtgever is ter zake van de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door ASV Advocatenkantoor een honorarium exclusief omzetbelasting verschuldigd. Dit kan zijn: een honorarium op uurbasis, dan wel afhankelijk van de met ASV Advocatenkantoor gemaakte afspraken een vooraf vast overeengekomen honorarium.

4.2 Het te declareren honorarium op uurbasis wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal zes minuten.
ASV Advocatenkantoor is gerechtigd haar (uur)tarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.

4.3 De actuele tarieven staan vermeld op de website van ASV Advocatenkantoor, www.asv-advocaat.nl. Bovendien is de opdrachtgever aan ASV Advocatenkantoor een vergoeding verschuldigd wegens de door ASV Advocatenkantoor gemaakte verschotten, zijnde de door derden aan ASV Advocatenkantoor in rekening gebrachte kosten. Tot deze verschotten beheren onder mee griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, salaris van door ASV Advocatenkantoor ingeschakelde procesadvocaten en kosten in verband met informatie uit openbare registers.

4.4 Alvorens met de werkzaamheden een aanvang te nemen, is ASV Advocatenkantoor ingeval van een honorarium op uurbasis gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op het haar toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal te zijner tijd met de einddeclaratie worden verrekend.

4.5 Naast voornoemd voorschot brengt ASV Advocatenkantoor periodiek, in beginsel één keer per maand, aan de opdrachtgever een factuur uit wegens door haar verrichte werkzaamheden.

4.6 Wordt een vast honorarium afgesproken, dan is ASV Advocatenkantoor gerechtigd dit honorarium op voorhand in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

4.7 Komt de opdrachtgever in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan is ASV Advocatenkantoor gerechtigd op voorhand de door de opdrachtgever verschuldigde eigen bijdrage in rekening te brengen. Behoudens spoedgevallen dient de opdrachtgever deze eigen bijdrage te voldoen, alvorens ASV Advocatenkantoor met de werkzaamheden een aanvang zal nemen.

Artikel 5: Betaling

5.1 De opdrachtgever is gehouden de facturen van ASV Advocatenkantoor zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum, door middel van storting op de aangegeven rekening, dan wel contant aan de kantoorvestiging te ’s-Gravenhage, mits het contant te betalen bedrag de hoogte van € 11.345,- niet te boven gaat.

5.2 ASV Advocatenkantoor is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten.

5.3 Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex artikel. 6:119 BW verschuldigd.

5.4 Bij opdrachten die zijn gegeven in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal de wettelijke rente
ex art. 6:119a BW verschuldigd zijn. Indien de opdrachtgever de facturen niet tijdig voldoet, komen alle kosten ter verkrijging va voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair bepaald op 15% van het opeisbare bedrag, zulks met een minimum van € 250,00.

5.5 Indien de opdrachtgever in gebreke is tijdig de factuur te voldoen, is ASV Advocatenkantoor alsdan gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de opdrachtgever in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van ASV Advocatenkantoor voor schade die daardoor mocht ontstaan.

5.6 Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Mr. P. Celikkal ,  h.o.d.n. ASV Advocatenkantoor zijn individueel voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde verordening op de beroepsaansprakelijkheid.

6.2 De aansprakelijkheid van ASV Advocatenkantoor voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot het bedrag, waarop de door ASV Advocatenkantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico, dat op grond van de voorwaarden van voornoemde verzekering voor rekening van ASV Advocatenkantoor komt.

6.3 ASV Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor tekortkoming van door haar ingeschakelde derden.

Artikel 7: Wijziging van algemene voorwaarden

7.1 ASV Advocatenkantoor is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop va de uitvoering van een opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

Artikel 8: Archivering

8.1 Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door Advocatenkantoor Stille Verkade gedurende minimaal vijf jaren worden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.

Artikel 9: Klachtenregeling

9.1 Indien een opdrachtgever een klacht over de dienstverlening van ASV Advocatenkantoor heeft, dient hij deze binnen 12 maanden nadat de betreffende werkzaamheden zijn verricht schriftelijk bijASV Advocatenkantoor in te dienen. Indien de klacht niet naar tevredenheid van opdrachtgever wordt opgelost, dienst de opdrachtgever binnen 12 maanden na de schriftelijke reactie van ASV Advocatenkantoor zijn klacht aanhangig te maken bij:
 

a. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in het kader van de uitoefening van zij beroep/bedrijf, is en de klacht van onbepaalde waarde is of met een maximum van €10.000 bij de geschillencommissie advocatenkantoor voor een bindend advies of bij de bevoegde Nederlandse rechter. Van een bindend advies kan alleen sprake zijn indien opdrachtgever het bedrag gelik aan eventuele niet betaalde declaraties r de geschillencommissie heeft gestort. Indien opdrachtgever aan deze voorwaarde niet voldoet, dan is op de incasso van de openstaande bedragen arbitrage van toepassing.

b. Voor opdrachtgevers die niet onder a. vallen geldt dat geschillen van onbepaalde waarde of met een maximum tot €10.000 uitsluitend bij wijze van arbitrage kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie advocatenkantoor.

9.2 De geschillencommissie behandelt de zaak volgens het reglement geschillencommissie advocatenkantoor zoals dat op het moment van indienen van de klacht van toepassing is.

9.3 De geschillencommissie oordeelt met uitsluiting van de rechter. Tegen de uitspraak van de geschillencommissie staat geen hoger beroep open.

9.4 Indien opdrachtgever bevoegd is te kiezen voor de Nederlandse rechter of de geschillencommissie is niet bevoegd, dan is de rechtbank Den Haag bij uitsluiting bevoegd.

Artikel 10: Toepasselijk recht

10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag.

bottom of page